(619) 338 - 9800

 

قوانين مهاجرت

 

ويزاهاي مهاجرت و اقامت  دائم (كارت سبز)

 

اقامت دائمي از طريق اعضاي خانواده:

براي احراز مجوز قانوني اقامت دائمي بر اساس روابط خانوادگي، شما بايد حائز معيارهاي زير باشيد:

 

· شما بايد خويشاوندي داشته باشيد كه شهروند ايالات متحده باشد و يا مجوز قانوني اقامت دائمي در ايالات متحده را دريافت كرده باشد و بتواند مدارك لازم را ارائه نموده و تمايل خود را براي قبول ضمانت شما اعلام نمايد.

· خويشاوند شما بايد مداركي ارائه كند كه نشان دهد درآمد آنها به ميزان 125% بالاتر از خط فقر معين شده به منظور حمايت مالي از شما و تمامي اعضاي خانوده است.

· اگر خويشاوند شما شهروند ايالت متحده است و آنها مي توانند بطور قانوني ثابت كنند شما يكي از نسبت هاي فاميلي زير را دارا هستيد، شما قادر خواهيد بود تا مجوز اقامت دائمي را بدست آوريد:

o       زن يا شوهر

o       فرزند زير 21 سال

o       پسر يا دختر مجرد بالاي 21 سال

o       پسر يا دختر ازدواج كرده در هر سني

o       خواهر يا برادر اگر خويشاوند مقيم حداقل 21 سال سن داشته باشد

o       والدين اگر فرزند مقيم حداقل 21 سال سن داشته باشد

· اگر خويشاوند شما داراي مجوز قانوني اقامت دائمي (كارت سبز) است و آنها مي توانند بطور قانوني ثابت كنند كه يكي از نسبت هاي فاميلي زير را با شما دارند، شما قادر خواهيد بود از مزاياي اقامت دائمي بهره مند شويد:

o       زن يا شوهر

o       پسر يا دختر مجرد در هر سني

 

هيچگونه سهميه يا محدوديت و يا ليست انتظاري براي خويشاوندان شهروند ايالت متحده شامل فرزندان مجرد زير 21 سال، همسر، والدين و يا بيوه (در شرايط خاص) وجود ندارد.

خويشاونداني كه در اولويت هاي طبقه بندي شده زير قرار مي گيرند، موضوع محدوديتي هستند كه تعداد ويزاهاي قابل صدور در هر سال براي آنان ايجاد مي كند:

 

اولويت اول:

·        پسران يا دختران مجرد (بالاتر از 21 سال) شهروندان ايالات متحده

 

اولويت دوم:

·        الف) همسران يا فرزندان مجرد (زير 21 سال) دارندگان كارت سبز

·        ب) پسران يا دختران مجرد (بالاي 21 سال)‌ دارندگان كارت سبز

 

اولويت سوم:

·        پسران يا دختران متاهل شهروندان ايالات متحده

 

اولويت چهارم:

·        برادران و خواهران شهروندان ايالات متحده

 

اقامت دائمي از طريق استخدام

 

اگر شما مي خواهيد كه يك مهاجر (فرد داراي مليت خارجي مجاز به زندگي و كار دائمي در ايلات متحده) بر اساس وجود فرصت استخدام در ايالات متحده باشيد و يا شما كارفرمايي هستيد كه مي خواهيد حمايت كننده فردي براي دريافت مجوز قانوني اقامت دائمي باشيد، فرد داراي مليت خارجي بايد در يكي از طبقه بندي هاي زير قرار بگيرد:

 

·        اولويت اول (EB-1 حق تقدم كارمندان):

فرد خارجي داراي توانايي فوق العاده، اساتيد و محققيت برجسته، برخي مجريان و مديران چند مليتي

 

·        اولويت دوم (EB-2 كارمندان با مدارك پيشرفته يا توانايي هاي استثنايي):

افراد خارجي كه اعضاي حرفه اي داراي مدارج پيشرفته و يا مشابه آن هستند و يا افراد خارجي كه توانايي استثنايي آنان در علوم، هنر يا تجارت باعث خواهد شد تا حوزه هاي اقتصاد ملي، فرهنگ، آموزش و پروزش و يا رفاه در ايالات متحده منتفع گردند.

 

·        اولويت سوم (EB-3 حرفه اي ها، كارمندان ماهر و ديگر كارمندان) :

افراد خارجي با حداقل دوسال سابقه كار بعنوان كارگر ماهر، حرفه اي ها با درجه ليسانس و ديگران با حداقل دوسال سابقه كار بعنوان كارگر ماهري كه مي تواند كاري را به انجام برساند كه كارگران ماده بكار در ايالات متحده قادر به انجام آن نيستند.

 

·        اولويت چهارم (EB-4 كارگران خاص نظير شاغلين در حرفه يا مشاغل مذهبي):

افراد خارجي كه حداقل دوسال پيش از اقدام براي دريافت مجوز قانوني اقامت در ايالات متحده، بعنوان عضو يكي از ارگانهاي مذهبي كه سازماني غير انتفاعي در ايالات متحده شناخته مي شود مشغول بكار بوده و بنابه درخواست آن سازمان در ايالات متحده در يكي از مشاغل مذهبي ادامه كار خواهد داد.

 

·        اولويت پنجم (EB-5 ايجاد اشتغال):

اگر شما علاقمند هستيد كه از شرايط مهاجرت به ايالات متحده از طريق سرمايه گذاري تجاري و كارآفريني بهره مند شويد، لطفا بخش اقامت دائمي از طريق سرمايه گذاري را مطالعه بفرماييد. اخذ اقامت دائمي براي سرمايه گذاران به تنهايي يا همراه با همسر و فرزندان مجرد امكانپذير است.

 

اقامت دائمي قانوني از طريق سرمايه گذاري

 

اخذ اقامت دائمي قانوني براي سرمايه گذاران چه به صورت انفرادي و چه همراه با همسر و فرزندان مجرد امكانپذير است.

بطور كلي اشخاص واجد شرايط عبارتند از:

 

1- كسي كه يك شركت تجاري جديد تاسيس مي كند:

·        ايجاد يك كسب و كار جديد

·   خريدن يك كسب و كار موجود و تجديد ساختار آن (دفعتا و يا متعاقبا) يا سازماندهي دوباره كسب و كار به طوري كه نتايج تجاري جديدي حاصل شود.

·   توسعه يك كسب و كار موجود به ميزان 140% سرمايه گذاري اوليه در تعداد مشاغل يا دارايي و يا حفظ كردن تمام مشاغل موجود در يك كسب و كار زيان ده كه معادل 20 درصد ارزش خود را طي 12 تا 24 ماه از دست داده است.

 

2- كسي كه سرمايه گذاري كرده و يا فعالانه در مراحل سرمايه گذاري در يك شركت تجاري جديد است.

·        حداقل 000ر000ر1 دلار

·   حداقل 000ر500 دلار در يكي از "مناطق هدف گذاري شده اشتغال" كه نرخ بيكاري در آن معادل 150% نرخ ميانگين ملي است و يا مناطق روستايي

 

3- كساني كه با تاسيس شركت تجاري، اقتصاد ايالات متحده را منتفع خواهند نمود و :

·        ايجاد شرايط استخدام تمام وقت تعداد حداقل 10 نفر

·   رسيدگي به كاركنان كسب و كار زيان ده كه طي 12 تا 24 ماه معادل 20% ارزش خود را از دست داده است و نگهداري كاركنان موجود به طوري كه در يك دوره 2 ساله تعداد كاركنان از تعداد در زمان تاسيس كمتر نشود.

 

ويزاهاي موقت (غير مهاجرتي):

 

غير مهاجر فردي خارجي است كه به دنبال ورود به ايالات متحده به صورت موقت و به دليل خاصي است. غير مهاجرين به صورت موقت و براي يك دوره زماني مشخص به ايالات متحده وارد مي شوند و انحصارا مي توانند فعاليت هايي داشته باشند كه ويزا به آن منظور صادر شده است. از جمله الزامات ديگر در صدور ويزاهاي موقت براي افراد خارجي اين است كه نيت آنان از آمدن به ايالات متحده موقتي است و افراد خارجي بايد بپذيرند كه در پايان مدت تعيين شده در ويزا و يا قبل از انقصاي اعتبار آن، ايالات متحده را ترك خواهند كرد.

فهرستي از انواع ويزاهاي موقت در زير آمده است:

 

ميهمانان تجاري و بازديدكنندگان تفريحي:

ويزاي B1 براي ميهمانان تجاري و ويزاي B2 براي بازديدكنندگان تفريحي كه مايل به آمدن به ايالات متحده هستند صادر مي شود. ويزاي B1 براي بازديدهاي تجاري كوتاه مدت است و فرد دريافت كننده مجاز به استخدام در شركتي نيست.

شهروندان برخي از كشورها مجاز هستند تا ايالات متحده را بدون ويزا حداكثر تا مدت 90 روز بازديد نمايند.

 

كارگران موقت:

E1 براي قراردادهاي كار با تجار

E2 براي قراردادهاي سرمايه گذاري و كاركنان آنها در صورتي كه كشور آنان داراي پيمان تجاري با ايالات متحده بوده و بر اساس آن شايستگي صدور ويزا اعطاء شده باشد.

 

H-1B مشاغل خاص، كاركنان DOD

افراد حرفه اي با حداقل مدرك تحصيلي ليسانس يا مشابه آن در تجربه كاري، مي توانند حانز شرايط دريافت ويزاي غير مهاجرت باشند. كاركنان آنان بايد ثابت كنند كه حداقل دستمزد متداول شغل مورد نظر را دريافت كرده اند.

 

H-2A براي نيروي كار كشاورزي

 

H-2B براي ديگر نيروهاي كار موقت

 

H-3 براي كارآموزان

 

I براي نمايندگي رسانه هاي خبري خارجي

 

L براي انتقال هاي داخلي شركت ها

ويزاي L1 براي مجريان، مديران و كاركنان متخصصي در نظر گرفته شده كه به بخش هاي مرتبط در ايالات متحده منتقل مي شوند. مجريان و مديران دارنده ويزاي L1 مي توانند بدون نياز به اجازه كار، حائز شرايط دريافت مجوز اقامت دائم (كارت سبز) شوند .

 

O2 و O1 براي قابليت هاي فوق العاده

دسته O1 براي مليت هاي خارجي است كه قابليت و توانايي فوق العاده اي در هنر، علوم، ورزش، تحصيلات و يا تجارت دارند.

 

P3 و P2 و P1 براي ورزشكاران و هنرمندان

اين دسته از ويزاها براي ورزشكاران، هنرپيشگان و گروه هاي هنري صادر مي شوند.

 

Q براي نامه هاي تبادلات فرهنگي بين المللي

 

R براي مشاغل مذهبي

كاركنان مذهبي از جمله روحانيون و كساني كه در امور مذهبي فعاليت مي كنند و همچنين مشاغل تخصصي مرتبط با امور مذهبي نظير مديران گروه هاي سرود مذهبي، معلمين مذهبي و ... از اين دسته ويزاها بهره مند مي شوند.

 

دانشجويان پذيرفته شده در مراكز آموزش ايالات متحده

F1 براي دانشجويان.

 افرادي  كه در دوره هاي تمام وقت موسسات آموزشي در ايالات متحده ثبت نام كرده اند مي توانند به منظور تحصيل و دوره هاي كارآموزي در رشته تحصيلي مربوطه ، حانز شرايط دريافت ويزا باشند.

 

M آموزش هاي شغلي و حرفه اي

 

J تبادل ميهمان

افرادي كه در قالب برنامه هاي تاييد شده تبادل ميهمان به ايالات متحده مي آيند، مي توانند از ويزاهاي J استفاده نمايند. آنها دانشجويان، پزوهشگران، كارآموزان، اساتيد، متخصصين، پزشكياران و ميهمانان دولتي هستند.

گاهي اوقات براي دارندگان ويزاي J لازم خواهد بود تا در صورتي كه ويزاي آنان به انواع ديگر ويزاهاي غير مهاجرتي يا ويزاي اقامت دائمي تبويل مي شود، حداقل 2 سال را در خارج از آمريكا بسر برده باشند.

 

مليت هاي خارجي كه بعنوان نامزد يك شهروند آمريكايي به ايالات متحده وارد مي شوند

K1 براي نامزد شهروند ايالات متحده

نامزد شهروند ايالات متحده حائز شرايط دريافت يك ويزاي غير مهاجرتي به منظور ازدواج در مدت 90 روز از زمان ورود به ايالات متحده خواهند بود.

 

متخصصين نفتا (NAFTA)

TN متخصصين تجارت نفتا.

ويزاي ويژه براي مليت هاي كانادايي / مكزيكي تحت پيمان تجاري آمريكاي شمالي.

 

ويزاي تنوع مليت ها DV-1 ( لاتاري كارت سبز)

از ابتداي اكتبر 1994 بعنوان برنامه دائمي تنوع مليت ها، براي افراد بومي كشورهاي معيني كه تعداد نسبتا كمي بعنوان مهاجر در ايالات متحده دارند ويزا صادر مي شود.

در سالهاي اخير، هر ساله تعداد 000ر55 ويزا از طريق قرعه كشي به اشخاص متقاضي از كشورهاي گوناگون تعلق مي گيرد.

شبکه های اجتماعی

        

Go to top